Bilim Günlüğü

Yasal Bildirim

Kanunen bir yer sağlayıcı olarak belirtiriz:

Size ait cümleler olacağı için herhangi bir kısıtlama yok günlüğümüzde, saygı ve doğruluk çerçevesinde olduğu sürece istediğiniz gibi yazmakta ve yorumlamakta serbestsiniz.

Bilimgunlugu.com adresinde yazılan tüm yazılar şahısların kendi fikir ve düşüncelerine ait olup, Bilimgunlugu.com adresi bahsi geçen içerik ve diyaloglardan sorumlu değildir.

Kanun No. 5651 der ki; “Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.”
İlgili kanun metni tamamı: https://goo.gl/5xVv