Bilim Günlüğü
Kedilerin de çok ciddi nezle olabildiklerini biliyor muydunuz?

Kedilerin de çok ciddi nezle olabildiklerini biliyor muydunuz?

Kedi Nezlesi – Kedi Viral Rhinotracheitis (Feline Herpes Virus) Enfeksiyonu Nedir ?

FHV-1; kedilerde solunum sistemini etkileyen, calicivirus enfeksiyonunun yanı sıra kedilerde en sık gözlenen viral, bulaşıcı solunum sistemi enfeksiyonudur.

Feline Viral Rhinotracheitis Klinik Bulguları

4 haftadan küçüklerde yoğun rhinotracheitis(burun ve soluk borusu yangısı) ve bronchopneumonia(zatürre) ardından sıklıkla ölüm gözlenir.

Yetişkin kedilerde 1-2 gün inkubasyon süresinden sonra, aniden başlayan burun ve göz akıntısı(seröz veya mukopurulent), öksürük, köpüklü salivasyon(fazla salya), dispnea(solunum güçlüğü), ağırlık kaybı oluşur. Ağır olgularda dilde ülserleşmelere rastlanır. Genelde 7-14 gün içerisinde iyileşme gözlenir.

Konjunktiva ve göz çevresinde karakteristik lezyonlar
Konjunktiva ve karakteristik lezyonlar

Epizootoloji, Tanı ve Mücadele

Virüs, enfekte hayvanın göz ve burun akıntıları ile saçılır. Solunum yolu ile organizmaya girer. Tanısı; virüs izolasyonu, PCR, immunfloresan test, virüs nötralizasyon testleri ile koyulabilir.

Mücadelede aşılama kullanılır, genelde calisivirüs ve panleukopeni ile kombinedir. Primer aşılama 9.haftada başlar, 2-4 hafta sonra 2.aşılama uygulanır. Aşı uygulaması klinik belirtileri azaltsa da, enfeksiyonu önlemez.

Spesifik bir tedavisi olmaması ve hastalığın 1-2 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşmesi nedeni ile veteriner hekim tarafınca, sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik uygulamasına başlanır.

konjunktivitis için göz damlası uygulaması
konjunktivitis için göz damlası uygulaması

Feline Herpes Virus Etiyolojisi

  • Herpesviridae ailesinin Alphaherpesvirinae alt ailesine bağlı.
  • Zarlı
  • Çift iplikçikli DNA içerir.
  • Ikozahedral (kübik) simetriye sahip.
  • İnkubasyon süresi 2 ila 6 gün.
  • İntranuklear inkluzyon cisimciği oluşturur.
  • Primer enfeksiyon ardından latentlik oluşturur.
Okun ucunda inkluzyon cisimcikleri
Okun ucunda inkluzyon cisimcikleri

Viral Rhinotracheitis Lezyonları

Makroskobik Bulgular

Bu lezyonlara, virus replikasyonunun yoğun olarak görüldüğü burun boşluğu, farenks, palatum molle(yumuşak damak), konjunktiva, tonsiller ve tracheada rastlanır. Başlangıçtaki seroz yangı sonradan mukopurulent veya fibrinli hale gelir. Letal olaylarda genelde şiddetli fibrinli rhinotracheitis bulunur ve bu durum akut viran pneumoninin ilerlemesine veya sekonder bakteriyel pnömoniye bağlıdır. Tonsiller büyümüş ve genelde peteşiyel kanamalara sahiptir. Bölge lenf düğümleri şişkin, hiperemik, ödemlidir. Dilde ülserleşme ender olarak görülür ve bu durum herpesvirüs ile calisivirüs enfeksiyonunu kaba bir şekilde ayırır.

Tonsillerde hiperemi ve ödem
Tonsillerde hiperemi ve ödem

Mikroskobik Bulgular

Mikroskobik respiratorik ve konjunktival lezyonlar, aktif herpesvirus enfeksiyonunun karakteristiği olan, multifokal nekroz ve epitel hücrelerde ölüme neden olan intranüklear viral replikasyonu ile ilişkilidir. Aktif viral replikasyon ve hücre nekrozu, enfeksiyondan 2-7 gün sonra oluşur ve bu süre boyunca herpesvirus inkluzyonları, etkilenen hücrelerin çekirdeklerindedir. İnkluzyon cisimcikleri tipik olarak büyük ve asidofiliktir.

Öldürücü virus enfeksiyonunda yaygın multifokal nekrotik bronşitis, bronşiolitis ve hava yollarında yoğun serofibrinöz materyal bulunan interstisyel pnömoni vardır. Sekonder bakteriyel bronkopnömoni de bulunabilir.